Algemene Voorwaarden


In deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over een aanbieder van één of meerdere (Medische) Toilet(ten) (hierna te noemen: Aanbieder), pashouder(s) van de Stichting Medisch Toiletpas Nederland (hierna te noemen: pashouder of pashouders), Donateurs (hierna te noemen: Gevende Partij) en Stichting Medisch Toiletpas Nederland (hierna te noemen: MTN)
Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden verklaart u dat, zult u en gaat u akkoord met:

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MTN zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene (verkoop)Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.3 Door het aanvinken van de selectbox Algemene Voorwaarden Accepteert u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk.

 

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van MTN zijn vrijblijvend, MTN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw Pashouderschap door MTN. MTN is gerechtigd aanvragen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

Artikel 3. Levering Medisch Toiletpas

3.1 De door MTN opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de aanvraag te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de pashouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand laat. De pashouder is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 De levering van de Medisch Toiletpas geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

3.3 De Medisch Toiletpas wordt alleen geleverd na betaling van het overeengekomen bijdrage mits anders wordt besloten door MTN.

 

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijs voor de Medisch Toiletpas is in euro, inclusief handlings- en verzendkosten en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder enige verrekening binnen 14 dagen na aanvraag.

4.3 Betaling kan geschieden per Ideal of bankoverschrijving. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van bankrekening van MTN.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door MTN bent u een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten verschuldigd. Indien MTN haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

4.5 Indien de betaling uitblijft na aanmaning, is MTN gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende pashouderschap en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De Medisch Toiletpas welke is verstrekt door MTN blijft eigendom van MTN.

5.2 De Medisch Toiletpas is strikt persoonlijk; deze is op geen enkele wijze overdraagbaar.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en overige vastgelegde eigendomsrechten van de door MTN geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 MTN garandeert niet dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 De pashouder heeft de verplichting om bij levering van de Medisch Toiletpas na te gaan of deze aan de aanvraag voldoet. Mocht dit niet het geval zijn dan dient de pashouder MTN daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na levering, gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de Medisch Toiletpas niet aan de aanvraag voldoet, heeft MTN de keuze de Medisch Toiletpas tegen retournering daarvan te vervangen voor een nieuwe dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien blijkt dat de pashouder onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan de Toiletpas tegen retournering en betaling van € 5,50 worden vervangen.

7.2 MTN is niet verantwoordelijk voor de hygiëne van een toilet die beschikbaar wordt gesteld.

7.3 MTN is niet verantwoordelijk indien een pashouder wordt geweigerd tot een Medisch of openbaar Toilet.

7.4 Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de Medisch Toiletpas, een Medisch Toilet of de diensten van MTN.

7.5 Indien MTN om wat voor reden dan ook aansprakelijk is voor geleden schade in de breedste zin van het woord, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot € 15,95-.

 

Artikel 8. Communicatie

8.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van aanvragen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MTN, dan wel tussen MTN en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MTN, is MTN niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MTN.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MTN in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de aanvraag op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat MTN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 10. Verlies of diefstal

10.1 Elk pashouder is verplicht verlies of diefstal van de Medisch Toiletpas direct te melden bij MTN. De kosten voor een nieuwe Medisch Toiletpas bedraagt € 5,50 per gebeurtenis.

 

Artikel 11. Privacy

11.1 Elk pashouder gaat akkoord met het verwerken van uw gegevens welke niet voor commerciële doeleinde zal worden doorverkocht en zorgvuldig worden bewaard.

11.2 De Aanbieder gaat akkoord dat MTN de gegevens (extern)publiceert van de aanbieder voor het vinden van de opgegeven toilet(ten).

11.3 Bij opzegging van het pashouderschap zal MTN de gegevens van de pashouder vernietigen.

11.4 MTN neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. MTN aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

11.5 Alle personen die namens MTN bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

11.6 Alleen op verzoek van (Nederlandse) rechtelijke macht zullen wij inzage geven in gegevens van onze pashouders.

 

Artikel 12. Opzegging

12.1 In geval van misbruik is MTN bevoegd zonder tussenkomst van rechtelijke macht het pashouderschap te beëindigen, in de breedste zin van het woord.

12.2 Wanneer een pashouderschap van de stichting wordt beëindigd door de pashouder of MTN vind er op geen enkele wijze restitutie plaats.

12.3 Bij overlijden van een pashouder zal het pashouderschap per direct worden gestopt wanneer MTN een kopie van het overlijdensakte ontvangt. Retourneren van de Medisch Toiletpas is wel wenselijk maar alleen in dit geval niet noodzakelijk zoals beschreven in artikel 16.4. Er zal geen restitutie plaatsvinden.

 

Artikel 13. Aanbieden (Medisch) Toilet

13.1 De Aanbieder verleent vrijwillig toegang aan de Medisch Toiletpashouder(s) van MTN tot haar toilet(ten).

13.2 De Aanbieder of haar medewerkers zijn verantwoordelijk om de toiletpashouder van MTN te controleren op een geldige en originele Medisch Toiletpas van MTN.

13.3 De Aanbieder zal geen kosten in rekening brengen aan de toiletpashouder van MTN voor het gebruik van uw toilet(ten).

13.4 De Aanbieder zal de toegang niet weigeren aan de toiletpashouder van MTN.

13.5 De Aanbieder informeert zelf haar personeel hoe om te gaan met de Medisch Toiletpas en de pashouders van MTN.

13.6 De Aanbieder is zelf verantwoordelijk de toiletpashouder te begeleiden naar het toilet.

13.6 De aanbieder gaat er mee akkoord dat de opgegeven locaties worden getoond op de website en in een mogelijk komende mobiele app.

 

Artikel 14. Diversen

14.1 Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de Medisch Toiletpas, de diensten van MTN of het aanbieden van toilet(ten).

14.2 Wanneer door MTN gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MTN deze voorwaarden soepel toepast.

14.3 MTN is niet verantwoordelijk voor de hygiëne van een toilet die beschikbaar wordt gesteld.

14.4 MTN is bevoegd om bij de uitvoering van de aanvraag pashouderschap gebruik te maken van derden.

14.5 MTN behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

14.6 MTN is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor haar pashouders en of de aanbieders in de breedste zin des woords.

14.7 De Medisch Toiletpas kan op géén enkele wijzen dienen als geldig Nederlands identiteitsbewijs.

14.8 Als pashouder zult u er zorg voor dragen dat het door u gebruikte toilet in de zelfde status door u wordt verlaten als bij aankomst van het toilet.

 

Artikel 15. Toegang tot een Toilet

15.1 De Medisch Toiletpas is bedoeld om aan te tonen dat de pashouder een medische beperking heeft welk veelvuldig toiletgebruik met zich meebrengt. Met de Medische Toiletpas geeft een pashouder géén officieel direct (gratis) toegang tot een Toilet.

15.2 In uiterste gevallen is MTN of een toilet aanbieder bevoegd een pashouder van de stichting toegang te ontzeggen van één of meerdere toiletten. Deze bepalingen kan berust zijn op bijvoorbeeld een winkel of gebiedsverbod.

 

Artikel 16. Pashouderschap van de Stichting 

16.1 Als aanvrager van een Medisch Toiletpas wordt u pashouder van de Stichting Medisch Toiletpas Nederland welke verder geen inspanningsverplichting met zich mee brengt voor de collectiviteit.

16.2 Als aanvrager van de pashouderschap verklaart u dat u bekent bent met een ziekte, aandoening of afwijking welke spontaan toiletgebruik met zich mee brengt.

16.3 MTN kan op elk gewenst moment haar pashouders verzoeken een medische verklaring met betrekking tot hun toiletgerelateerde ziektebeeld te overhandigen wanneer dit door (overheids)instanties wordt verlangt. Wanneer dit verzoek wordt nagelaten is MTN gemachtigd het pashouderschap te beëindigen.

16.4 Zonder pashoudershap is niemand gerechtigd een Medisch Toiletpas te bezitten danwel gebruiken.

 

Artikel 17. Doneren

17.1 Donaties komen volledig ten goede aan MTN.

17.2 MTN is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze donaties.

17.3 Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op MTN nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van MTN is bijgeschreven.

17.4 Aansprakelijkheid: MTN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de Gevende Partij als gevolg van de door de Gevende Partij gedane donatie. De Gevende Partij vrijwaart MTN voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de Gevende Partij aan MTN.

17.5 De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor donaties van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de Gevende Partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@medischtoiletpasnederland.nl

17.6 Om een donatie te verrichten aan ontvangende partij moet Gevende Partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het doen van een donatie verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.

17.7 Een Gevende Partij die onder de 18 jaren oud is kan een donatie en/of betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd.

17.8 De Gevende Partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

17.9 De Gevende Partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

17.10 MTN doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.

17.11 De Gevende Partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 19. Maatschappelijk ondernemen

19.1 MTN werkt mee aan zo min mogelijk afval. Om die reden verloopt alle communicatie per e-mail, whatsapp of via de website van MTN.